FONTB Logo. Click to return to Home PageTransporter bridge at dawnTurnstileGondolaTowerWinding GearControl CabinNewport Transporter Bridge
 

FRIENDS OF NEWPORT TRANSPORTER BRIDGE (FONTB)

Visit

Members
Merchandise
Other Transporter Bridges
 
Renew Membership

About the Newport Transporter Bridge

Cymraeg     Deutsch   Francais      Espanol

A Brief History and Description

In the late 19th century rapid development was taking place on the East side of the River Usk some way downstream of the existing bridge in the town centre and the local authority identified a need for a river crossing to transport workers to the then new Lysaghts steelworks in particular.

The site was a difficult one because of the very high tidal range and the need to maintain access for high-masted ships .Various alternatives were suggested including a conventional bridge, a lifting bridge and a tunnel. To achieve the necessary height the approaches to a conventional or even lifting bridge would have had to be extremely long and a tunnel was considered too expensive.

Mr R H Haynes was the Borough Engineer at the time and had heard of the work of Ferdinand Arnodin who had designed an 'Aerial Ferry'. This consisted of two high towers supporting a 'railway track' from which is suspended a platform or 'gondola' on which passengers or vehicles ride. Such a design would overcome the difficulties outlined above and the councillors, after inspecting such a bridge at Rouen in France, decided to build one in Newport.

Parliamentary approval was obtained in 1900, construction started in 1902 and was completed by 12 September 1906 when the new bridge was opened by Viscount Tredegar.

The Newport Transporter Bridge is arguably the finest of its kind, the towers standing 645 feet apart and rising 242 feet above road level It is electrically powered, the gondola being pulled across by a cable wound round a drum in the motor house on the East bank at a maximum speed of 10 feet per second.

The 1959 film 'Tiger Bay' was filmed partly on the Bridge (though artistic licence somehow moved it to Cardiff docks!). The film starred a young Hayley Mills who is now Honorary Life Vice President of FONTB.

In 1981 the Bridge celebrated its 75th anniversary and was given Grade II listed building status. However by 1985 it had deteriorated to such an extent that it had to be closed on safety grounds. The then owners, Gwent County Council, obtained funds from CADW and the European Architectural Heritage Fund and by December 1995 it was reopened. Shortly afterwards in April 1996 ownership transferred to Newport County Borough Council following local Government reorganisation. The Transporter Bridge again formed a small but useful part of Newport's road network and is now a Grade I listed structure.

In 2005 a new bridge just upstream of the Transporter Bridge opened as part of the City's Southern Distributor Road. As a result traffic over the Transporter Bridge has declined, motorists finding it quicker and cheaper to use the new bridge.

In 2006 the Bridge reached its centenary.

The future of the Transporter Bridge will therefore lie in its value as a part of Newport's heritage and its tourism potential.

A printed booklet with more detailed information is available.

Downloads

Newport City Council


PONT GLUDO CASNEWYDD

Rhennir Casnewydd gun afon lanwol gyflym, sef ufon Wysg, sydd wedi profi i fod yn rhwystr sylweddol. Ceir y confnod cyntaf o bont barhaol o’r cynfod rhwng 1158 a 1187. Credir i’r Normaniaid godi pont bren yn fuan wedi iddynt adeiladu’r castell.  Y bont hon, aphonydd dilynol a adeiladwd  yn yr un man oedd yr unig ffordd o groes’r afon am dros 700 mlynedd. Fodd bynnag, bu datblygiadau cyflym ar lan ddwyreiniol yr afon tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn 1896 dechreuodd J Lysaghts chwilio am leoliad er mwyn sefydlu qwaith du.Gan ei fod yn awyddus i ddenu swyddi i’r ardal, sylweddolodd yr awdurdod lleol nad oedd y bont wreiddiol dros yr afon yn ddigonol ar gyfer y cynnydd disgwyliedig mewn trafnidiaeth ac, sut bynnag, roedd wedi’i lleoli yn rhy bell i ffwrdd o’r ardal a oedd ganddo mewn golwg ar gyfer y datblygiad.

Roedd fferi yn croes’r afon ychydig islaw, ond oberwydd amrediad llanw eang yr afon a’r ffaith y bu nifer o farwoilaethau dros y blynyddoedd wrth ei defnyddio, penderfynwyd i ymchwilio i’r posibilrwydd o godi pont barbaol. Awgrymwyd nifer o syniadau yn cynnwys pont arferol, pont godi a thwnnel. Gwrthodwyd y cyntaf otherwydd topograffeg wastad yr ardal ac, er mwyn gadael i’r llongau a bwylbrennau ucahl a oedd yn defnyddio’r afon yn y cynfod fynd heibio, ac oberwydd bod gan yr bod o annerbynoil.  Gwrthodwyd y syniad o bont godi ar yr un sail, ac ystyriwyd y byddai twnnel yn rhy ddrud.  Clywodd Peiriannydd y Fwrdeistre3f ar y pryd, Mr R Haynes, am waith peiriannydd o Ffrainc o’r enw Ferdinand Arnodin a oedd yn cynllunio math o bont a elwid yn Ggeri Awyrol. Cynigiodd y math bwn o strwythur i’r cynghorwyr, ac ar ol i ddirprwyaeth ymwel a Rouen i archwilio strwythur tebyg mabwysiadwyd y math bwn o bont.

Cafwyd cymeradwyaethSeneddol yn 1900 i adeiladu’r bont a dechreuodd y gwaith yn 1902.  Penodwyd Haynes ac Ardodin fel cyd-beirianwyn a rhoddwyd y cytundeb i Alfred Thorne o Westminster.  Costiodd y bont £98,000 i’w chwblhau ac fe’i hagorwyd ar y 12 Fedi 1906 gan Is-iarll Tredegar.

I bob pwrpas mae’r bont megis fferi ar grog yn cymwys cledrau rheilffordd llorweddol yn pontio rhwng dwy set o dyrrau delltog. Mae llwyfan neu gondola yn hongian o fodrwy redeg sy’n teithio ar hyd y cledrau, sy’n fodd i bobl ar droed new gerbydau modur gael eu cludo ar draws yr afon.  Gweithredir y bont yn drydanol a thynnir y gondola ar draws yr afon gan gebl tynnu a gaiff ei weindio o angylch drwm a leolir yn y modurdy ar lan ddwyreiniol yr afon.  Yn y gorffennol roedd criw o byd at 11 o bobl yn gweithredu’r bont ond heddiw caiff ei gweithredu gan saith o staff dwy set of yrwyr a thocynwr, dau aelod o staff cynnal a chadw ac arolygwr.  Mae’r bont yn gweithredu i amserlen ac yn gwnead taith ddwyffordd bob pymtheg mumud.  Gall gludo byd at chwe char neu gerbyd ysgafn.

Pan agorwydd y bont roedd yn gwithredu o foreglas byd hwyr ac er y codid toll nid oedd y bont erioed yn gwend digon o arian i dalu ei chostau ac erbyn 1919 roedd y bont yn costio’r Cyngor tua £6000 y glwyddyn. Rhoddwyd y gorau i godi tollau yn 1946 ac yn 1964 agorwyd ail bont dros yr afon.  Pont Styrd Sior, ychydig i fyny’r afon.  Pan ddathlodd y ont ei 75 mlwyddiant yn 1979 rhodddwyd iddi statws adeilad rhestredig Gradd II.  Ar ol hynny dyfarnwyd statws Gradd I i’r bont yn 1996.  Nodwydd dros nifer oflynyddoedd bod cyflwr y bont yn dirwio ac erbyn 1985 bu’n fhaid cau’r bont am resymau diogelwch oherwydd bod rhai o wifrau’r ceblau wedi torri.

Sicrhaodd perchnogion y bont bryd bynny, sef Cyngor Sir Gwent, arian o CADW a herfyd o’r Gronfa Treftadaeth Pensaernol Ewropreaidd a dechreuwyd rhaglen sylweddol o waith adnewyddu yn 1992. Y cyfnod cyntaf o’r gwaith oedd adnewyddu ‘r tyrrau a’r mynedfeydd, gwaith a gwblhawyd yn 1993.  Roedd y cyfnod olaf o’r gwiath adnewyddu yn cynnwys trwsio’r durwaith, gwaith diogelu arwynev y prif droslath, y gonodal a’r modurdy. Adnewyddwyd rhannau eraill yn cynnwys y systermau trydanol a mecanyddol, a gosodwyd y llifolenuadau yn lle’r goleuadau plethodorch yng nghanol yr 1980au. Ail-agorwyd y bont yn Rhagfyr 1995 gan Clare Short AS, Gweinidog Trafnidiaeth yr Wrthblaid.

Yn mis Ebrill 1996, trosglwyddwyd perchnogaeth y bont i’r Awdurdod Unedol newydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd ar adef ad-drefnu llyrwodraeth leol,ac er mwyn helpu i dalu am y costau cynnal a chadw sylweddol sydd tua £160,000 ar hyn o bryd, ar ddrwedd Ebrill 1996 cyflwynwyd toll a 50c ar gyfer cerbydau, ond roedd hi’n dal yn bolibl i bobl ar droed, seiclwyr a phobl gyda beiciau modur deithip am ddim.

Ar byn o bryd, mae’n rhaid cadw’r ffordd gerdded lefel uchel ar gau i’r cyboedd, er y  cynheir diwrnodau agored yn achlysurol pryn y caiff aelodau o’r cyhoedd gerdded ar draws y bont dan oruchwyliaeth.

Mae’r Cyngor yn dechrau rhaglen urchelgeisiol i adfywio’r ardal ger yr afon a bydd y bont gludo yn rhan o’r rhaglen. Bwriedir gwella’r ardal o amgylich y bont dros y blynddoedd nesaf ac mae’r bont yn cael ei byrwyddo fel rhan o dreftadaeth Casnewydd gyfan.

Y Reina dell Pacifico ar y ffordd i’r prynwr hen heyren Cashmore i gael ei sgrapio yn 1958.  Hi oedd y llong fwyaf eriod i Cahsmore ei sgrapio.


Pont Gludo Casnewydd – Y Manylion

Prif fwa

645 troedfedd

(197 metr)

Pellter rhwng wynebau’r ddau dwr

592 troedfedd

(180 metr)

Uchder o’r penllanw i waelod y droslath

177 troedfedd

(54 metr)

Uchder i ben y tyrrau o lefel yr heol

242 troedfedd

(74 metr)

Pelter o’r angorfa i’r twr

450 troedfedd

(471 metr)

Cyfanswm pelter rhwng yr angorfeydd dwyreiniol a gorllewinol

1545 troedfedd

(471 metr)

Pwysau’r dur ym mhob twr

277 tunell

(282 tunnell fetrig)

Pwysau’r dur yn y brif droslath

539 tunnell

(548 tunnell fetrig)

Pwysau’r modrwy redeg

16 tunnell

(16 tunnell fetrig)

Pwysau’r gondola a’r crog-geblau

35 tunnell

(35 tunnell fetrig)

Diamedr y prif grog-geblau

3 modfedd

(75 milimedr)

Cyfanswm pwysau’r crog-geblau

196 tunnell

(199 tunnell fetrig)

Seiliau’r tyrrau:

Diamedrau’r cesonau

20 troedfedd

(6 metr)

Dyfnder y lan ddwyreiniol

86 troedfedd

(26 metr)

Dyfnder y lan orllewinol

78 troedfedd

(24 metr)

Cyflymder y gondola

10 troedfedd yr eiliad

3 metr yr eiliad

Pwer

Cerrynt trydanol uniongyrchol

Moduron

2 (35 marchnerth yr un)

 

DIE SCHWEBEFAHRE TRANSPORTER BRIDGE IN NEWPORT

Newport wind durch den Usk in zwei geteilt. Dieser breite und schnell fließende Fluss wist einen der größten Gezeitenunterschiede  in der Welt auf und ist daher schwierig zu überqueren. Es wurden verschiedene Optionen zur Fluss Überquerung erwogen einschließlich Tunnel, Fahre, Hochbrücke und Drehbrücke.

Vor dem Bau der Schwebefahre war die einzige Fluss Überquerung in Newport die Stadt brücke neben der Burg. Diese Brücke überspannt den Usk schon mindestens seit dem 12 Jahrhundert. Die alt Holzbrücke wurde 1800 durch eine Steinbrück ersetzt 1866 wurde die Brücke erweitert und 1892/93 teilweise neu konstruiert.  

Sie erwies sich aber als ungenügend für den Verkehr und unbequem für den Zugang zum Süden der Stadt. Newports Einwohnerzahl wuchs von 1.135 im Jahre 1801 auf 67.270 im Jahre 1901. Als das Ostufer des Flusses entwickelt und das Orb-Stahlwerk gebaut und 1897 eröffnet wurde, beschlossen Newports Stadtväter, eine Schwebefähre zu bauen.1902 wurden vom französischen Brückenbauer Ferdinand Arnodin detaillierte Designs vorbereitet. Er wurde dann zusammen mit dem Newport Borough-Ingenieur Robert Haynes zum Gemeinsamen Ingenieur für das Projekt bestellt.

 

WAS IST EINE SCHWEBEFÄHRE?

Eine Schwebefähre ist eine hängende Fähre, ohne die vielen Probleme einer schwimmenden Fähre.

Sie lässt sich leichter und schneller als eine herkömmliche Fähre bedienen und ist nicht so sehr den Gefahren der Schifffahrt ausgesetzt.

Masten auf beiden Ufern tragen einen hoch liegenden Querträger, so dass Schiffe mit hohen Masten die Schwebefähre unterqueren können. Dieser Querträger ist mit Schienen ausgestattet, auf denen ein bewegliches Fördergestell von Kabeln gezogen wird, die im Motorenhaus auf-bzw. abgewickelt werden.

Vom Fördergestell hängen noch weitere Kabel herab, an der die fahrende Plattform, oder Gondel, hängt.

Passagiere gehen von der Zufahrtsstraße unter dem Mast auf die Gondel und werden dann aufs andere Ufer übergesetzt.

Als der Autoverkehr weiterhin anwuchs, wurde die Schwebefähre weniger bequem, und 1964 wurde dann auch noch die George-Street-Strasßenbrücke über den Usk gebaut.

Der Verschleiß an der Schwebefähre, insbesondere an den Kabeln, nahm allmählich zu. Im Jahre 1985 wurde die Schwebefähre für unsicher erklärt und geschlossen, während Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, von Cadw (dem walisischen Amt für historische Denkmäler), vom Europäischen Fonds für Architektonisches Erbe sowie der damaligen Verwaltung, Gwent County Council. So begann man 1992 ein Restauration Programm in Höhe von 3 Mio. Pfund, und am 15. Dezember 1995 wurde die restaurierte Schwebefähre wieder eröffnet. Ihre neue Flutlichtanlage war dann noch eine zusätzliche Attraktion.

 

Am 1.April 1996 übernahm die neue Verwaltung von Newport Borough Council die Verantwortung für die Schwebefähre. Es wurden Verbesserungen an ihrer Struktur und Umgebung geplant, die einen Teil des Regenerationsprogramms der Stadt darstellten. Die Schwebefähre steht jetzt unter Denkmalschutz und ist als Grade 1 klassifiziert, um ihre architektonische Bedeutung anzuerkennen.

Sie hat umfangreiche Kritik und viele Vorschlage, sie abzureißen, überlebt und stellt heute ein wichtiges Bestandheil des örtlichen Verkehrssystems dar. Sie halt sich zu einer wesentlichen Touristenattraktion entwickelt und gilt heute als da beliebteste Newporter Wahrzeichen

 

ANDERES SCHWEBEFAHREN

Die erste Schwebefähre wurde in der Nähe von Bilbao in Spanien errichtet.

Sie wurde 1893 fertiggestellt und wird heute noch benutzt. Der Leitende Ingenieur war Alberto del Palacio, er arbeitete mit Ferdinand Arnodin am Design eng zusammen. Diese ,Transporter Bridge“ auf Deutsch ,Schwebefähre“.

Zwischen 1893 und 1915 wurden weltweit wohl weniger als zwanzig Schwebefähren errichtet. Nur sechs existieren möglicherweise noch, drei davon in Großbritannien.

Portugalete bei Bilbao (Spanien) 1893, immer noch in Betrieb

Bizerta (Tunesien) 1898, 1808 in Brest (Frankreich) wieder errichtet

Rouen (Frankreich) 1899, 1940 gesprengt

Martrou (Frankreich) 1900, noch funktionieren

Nantes (Frankreich) 1903, 1957 abgerissen

Marseilles (Frankreich) 1905, 1944 abgerissen

Duluth, Minnesota (USA) 1905 umgerüstet in 1929 Brücke heben

Runcorn - hebt die Bereitstellung Widnes (UK) 1905 in 1961

Newport (UK) 1906 noch Betriebszustand

Brest (Frankreich) 1909 Transfers von Bizerte, absteigt, 1947

Kiel (Deutschland) 1909 hebt die Bereitstellung des 1923

Osten in der Nähe von Hamburg (Deutschland) 1909 noch in technisch einwandfreiem Zustand

Bordeaux (Frankreich) 1910 nur Türme gebaut, im Jahre 1840 abgerissen

Middlesbrough - Tees (UK) 1911 noch Betriebszustand

Rendsburg, Schleswig-Holstein (Deutschland) 1913 noch funktionieren

Riachuelo, Buenos Aires (Argentinien) 1915 wahrscheinlich abgerissen

Rio De Janeiro (Brasilien) 1915 ersetzt durch eine feste Brücke 1935

Crossfields Warrington (UK) 1916 Brücke privat, wird nicht mehr verwendet, aber wurde nicht abgerissenPourquoi un pont transbordeur ?

La rivière Usk divise la ville Newport en deux. Cette large rivière au débit rapide connait l’une des marées les plus hautes dans le monde si bien qu’il est très difficile de la traverser. Pour ce faire, plusieurs options ont été envisagées, dont un tunnel, un bac, un pont très élevé et un pont tournant.

Jusqu’à ce que le pont transbordeur soit érigé, le seul pont routier qui traversait  la rivière à Newport était Town Bridge (le Pont de la Ville), près du château. Il existait depuis au moins le XIIème siècle. En 1800, le pont  en bois fut remplacé par un pont en pierres. Il fut  élargi en 1866 et partiellement reconstruit en 1892-3.

Cependant, il devint évident que ce pont ne convenait pas au volume de circulation et n’était pas pratique pour la partie sud de la ville. La population de Newport passa de 1.135 habitants en 1801 à 67.270 en 1901. En raison du développement de la partie est de la rivière et de la construction de l’aciérie d’Orb qui ouvrit 1897, la Newport Corporation décida de construire un pont transbordeur. Le concepteur de ponts Ferdinand Arnodin prépara un projet détaille en 1902. Il reput la fonction d’Ingénieur  Associe pour de programme, aux cotes de l’ingénieur de la municipalité ; Robert Haynes.

 

QU’EST-CE QU’UN PONT TRANSBORDEUR ?

Un pont transbordeur est constitué d’un bac suspendu qui ne connait pas les nombreux problèmes rencontres par un bac sur l’eau.

Son fonctionnement est beaucoup plus simple et rapide qu’un bac traditionnel et il est d’avantage à l’abri des dangers de la navigation.

Des pylônes de part et d’autre de la rivière soutiennent une flèche haute permettant aux navires à hauts mats de passeur au-dessous. L’ensemble est doté d’un rail sur l’lequel un pont roulant ou un chariot mobile peuvent être entraines par des câbles activités depuis un poste de commande.

Davantage d câbles sont suspendus sous le pont roulant et sont fixes à une nacelle ou une plate-forme mobile.

Les passagers montent à bord de la nacelle par les routes d’accès, sous chaque pylône et peuvent ensuite être transportes de l’autre cote.

Le pont transbordeur de Newport fut inauguré le Septembre 1906 par Lord Tredegar de Tredegar House.

Les spécifications principales du pont sont les suivantes :

Travée – entre les deux pylônes centre à centre :                                                             196.6 mètres

Hauteur – du sol a la flèche principale :                                                                                  54 mètres

Hauteur – du sol au somment des pylônes :                                                                        73.7 mètres

Longueur – entre les points d’ancrage des câbles, de chaque cote :                         471.2 mètres

Capacité :                                                                                                                            6 voitures par voyage

Durée moyenne de la traversée                                                                                               Une minute et demie

CONSTRUCTION DU PONT TRANSBORDEUR

Il fallut quatre ans pour construire le pont et il couta 98,000 livres sterling.

Les pylônes furent érigées sur des piles en pierre et en béton, elles-mêmes reposant sur des patins d’échafaudage ou des caissons en acier que l’on descendit au fond de l’eau,  en leur faisant traverser la boue pour atteindre la marne dure du lit.

On envoya des hommes ans une chambre de travail sous le piles ; ils purent ainsi creuser les fondations. Un sas à air fut utilisé pour permettre à ces hommes de travailler dans un environnement dont la pression était supérieure à celle de l’air extérieur. On réduisait la pression atmosphérique à la fin de chaque journée pour que la base de la pile puisse être abaissée un peu plus chaque jour et atteindre le niveau de profondeur adéquat. Ce fut apparemment la première fois en Grande-Bretagne que l’on fit’ descendre des puits maçonnés en utilisant la pression atmosphérique.

De part et d’autre du pont, de gros points d’ancrage an maçonnerie furent construits, dans lesquels on attacha bien solidement de gros câbles permettant d’ancrer les pylônes et la flèche. Les points d’ancrage présent plus de 2,200 tonnes chacun.

Les pylônes furent construits an acier en treillis. Ils furent renforces grâce a des poutres d’acier pour assumer la charge des câbles et les montants furent fixes sur des broches oscillantes en acier permettant de repartir la charge.

La reste de la structure du pont fut ensuite ajoute et le poste de commande fut construit sur la rive est : un dispositif de commutation permettait ainsi de commander les moteurs électriques.  Ce sont eux qui alimentent le câble permettent au pont roulant de se déplacer.

Aucune perte humaine ne fut à déplorer pendant toute la construction du pont, et les seuls accidents qui se produisirent furent sans gravite aucune.

HISTORIQUE PLUS RECENT DU PONT

Le pont de révéla être un grand pôle attractif : près de 8,000 payèrent le demi-penny de péage le jour de l’auguration.  Il fonctionna cependant toujours à perte.

A partir de 1914, les navires eurent accès au canal de Bristol depuis les Docks Alexandra de la ville, de la cote du pont donnant sur la mer.  Le pont transbordeur devint ainsi moins nécessaire.  Le trafic fluvial fut lui aussi réduit lorsque les docks de la vieille ville tombèrent en désuétude.  Ces docks furent combles en 1930.

En raison de l’utilisation toujours plus grande d’automobiles, le pont transbordeur devint moins pratique, et en 1964, le pont routier de George Street fut construit.

L’usure du pont, particulièrement au niveau des câbles, devint de plus en plus visible. En 1985, le pont fut déclaré dangereux et fut ferme, tandis que l’on cherchait des fonds pour le restaurer. Le Fonds Européen de Développement Régional, l’association Cadw (Monuments Historiques Gallois), le Fonds Européen du Patrimoine Architectural, et l’ancien Conseil Régional du Gwent réunirent ces fonds.  Ainsi un programme de remise à restaure fut rouvert le 15 Décembre 1995. Les nouvelles illuminations en constituèrent un pôle attractif supplémentaire.

 

Le 1 Avril 1996, le nouveau Conseil Régional et Municipal de Newport prit en charge le pont des plans furent dessines pour améliorer sa structure et son voisinage, dans le cadre du programme de régénération  de la ville.  Le pont est à pressent classe monument historique, classe 1, distinction reçue en raison de sa valeur architecturale.

En dépit de nombreuses critiques et de propositions pour démolir le pont. Il fait encore partie aujourd’hui du paysage du transport local.  Il est devenu un pôle attractif  touristique important et le point de repère le plus aime de Newport.

D’AUTRES PONT TRANSBORDEURS

Le premier pont transbordeur jamais construit se trouve près de Bilbao en Espagne. Il fut achevé en 1893 et est encore utilise de nos jours. L’ingénieur architecte en fut Alberto del Palacio mais pour sa conception, il travailla en étroite collaboration avec Ferdinand Arnodin.  C’est d’ailleurs le mot français qui a donné son nom à ce nouveau type de pont.

Il est communément établi que moins de 20 ponts transbordeurs ont été construits dans le monde entre 1893 et 1916.  Il semble en exister seulement six aujourd’hui, dont trois en Grande-Bretagne.

Portugalete, près de Bilbao (Espagne) encore en état de fonctionnement.

Bizerte (Tunisie) 1898 reconstruit à Brest (France) en 1909.

Rouen (France) 1899 explosa en 1940

Martrou (France) 1900 encore en état de fonctionnement

Nantes (France) 1903 démonte en 1857

Marseille (France) 1905 démoli en 1944

Duluth Minnesota (Etats-Unis) 1905 converti en pont levant en 1929

Runcorn – Widnes (R-U) 1905  démonte en 1961

Newport (R-U) 1906 encore état de fonctionnement

Brest (France) 1909 transfère de Bizerte, démonte en 1947

Kiel (Allemagne) 1909 démonte en 1923

Osten près de Hambourg (Allemagne) 1909 encore en état de fonctionnement

Bordeaux (France) 1910 seuls les pylônes ont été construits, démolis en 1840

Middlesbrough – Tees (R-U) 1911 encore état de fonctionnement

Rendsburg, Schleswig-Holstein (Allemagne) 1913 encore état de fonctionnement

Riachuelo, Buenos Aires (Argentine) 1915 vraisemblablement démoli

Rio de Janeiro (Brésil) 1915 remplace par un pont fixe en 1935

Crossfields Warrington (R-U) 1916 pont prive, n’est plus utilisé mais n’a pas été démoliEL PUENTE TRASBORDADOR DE NEWPORT

¿POR QUE UN PUENTE TRASBORDADOR?

El Rio Usk divide Newport en dos partes.  Este rio ancho y de corriente rápida tiene una de las mayores variaciones de marea del mundo, característica que aún lo hace más difícil de cruzar.  Se barajaron diversas alternativas para cruzarlo un túnel, un ferry, un puente de nivel alto y un puente giratorio.

Hasta la edificación del Puente Trasbordador el único puente de carretera que cruzaba Newport era el Puente de la Ciudad, próximo al castillo que data al menos de siglo XII. Un puente de madera fue reemplazado en 1800 por otro de  piedra que se amplió n 1866 y parte dl mismo se reconstruyó en 1892-93.

No obstante seguía siendo inadecuado para el flujo de tránsito y poco práctico para la zona sur de la ciudad.  La población de Newport había crecido de 1135 en 1801 a 67270 en 1901. Con el desarrollo de la orilla este del rio y la construcción de la Acería de Orb en 1897, Newport Corporation decidió edificar un Puente Trasbordador. En 1902 el ingeniero de puentes francés Ferdinand Arnodin preparo proyecto más detallado y se convirtió en ingeniero adjunto del proyecto junto al ingeniero municipal Robert Haynes.

¿QUE ES UN PUENTE TRASBORDADOR?

Un Puente Trasbordador es un ferry suspensión, sin ninguno de mucho de los problemas que tienen los ferry flotantes.

Se puede construir con más facilidad rapidez que un ferry convencional u no conlleva los riesgos de la navegación.

Una viga de nivel alto, permite el paso a barcos de mástil lago, por debajo, sostenida por torres erguidas en ambas orillas del rio.  Sobre la viga hay carriles que lleven los cables accionados con un motor instalado en una caseta.

Hay más cables suspendidos por debajo de los carriles acoplados a una góndola o a una plataforma móvil.

Los pasajeros embarcan en la góndola desde las carreteras de acceso que se encuentran debajo de cada una de las torres en ambas orillas del  rio.

El Puente Trasbordador de Newport se inauguró el 12 de Septiembre de 1906 por Lord Tredegar de Tredegar House.

Las Principales características del Puente son:

Tramo - de centro a centro de ambas torres:                                                                       196’6 metros

Altura – des el nivel del suelo hasta la viga principal:                                                        54 metros

Altura – des el nivel del suelo hasta la cima  de las torres:                                              73’3 metros

Longitud – distancia entre los anclajes de los cables de cado lado:                             471’2 metros

Capacidad de Transporte:                                                                                                           6 Coches por viaje

Tiempo aproximado de la travesía:                                                                                        Un minuto y medio          

LA CONTRUCCION DEL PUENTE TRASBORADOR

El Puente tardo años en ser construido con un coste de 98000 libras esterlinas.

Las torres se edificaron sobre soportes de piedra montados sobre casetones de acero sumergidos a través del fango del rio en la duna marga del subsuelo.

Los hombres fueron enviados a una cámara de trabajo que se hallaba debajo de los soportes, desde donde se excavaban los cimientos. Se instaló una cámara de aire para que los hombres pudieran trabajar una presión más alta que la exterior. La presión del aire se reducía al final de cada jomada para que la base del soporte fuera bajando gradualmente hasta que fuera suficientemente profunda. Se dice que esta fue la primera vez en el Reino Unido que se hundía un pozo revestido utilizando la presión del aire.

A cada lado del Puente se construyeron voluminosos anclajes de mampostería, en los que se fijaban grandes cables para sujetar las torres y la viga. Cada anclaje pesaba 2200 toneladas.

Las torres se construyeron con enrejado de acero. Se endurecieron con vigas de acero para llevar la carga de los cables y los bastidores del martillo se  montaron sobre clavos basculantes de acero para distribuir las cargas.

Se añadió la estructura restante del puente y se construyó la caseta del motor en la empujando el cable que movía al pasajero.

Durante la construcción del puente no hubo accidentes mortales y los incidentes que hubo fueron de carácter leve.

LA HISTORIA MÁS RECIENTE DEL PUENTE TRASBORDADADOR

El puente resulto ser de una gran atracción, con la presencia de casi 8000 personas que pagaron medio penique de peaje el día de su inauguración, pero nunca fue rentable.

En 1914 el Dique de la cuidad de Alexandra dio acceso al tránsito marítimo hacia el Canal de Bristol por el tramo del puente, de este modo un puente trasbordador se hizo aún menos necesario. Cuando el Dique de la Ciudad Vieja se dejó  de utilizar, también se redujo el transito fluvial. En 1930 el dique se cerró.

El uso creciente de automóviles hizo que el Puente Trasbordador  fuer se fue acentuando hasta que en 1964 se construyó el Puente de Carretera George Street.

El deterior del Puente, concretamente de los cables, gradualmente se fue acentuando hasta que en 1985 el Puente se consideró un peligro, se carro y se buscaron fondos para su restauración. Los fondos vinieron del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, CADW (Monumentos Históricos de Gales).  El Fondo para el Patrimonio Arquitectónico Europeo, y el antiguo Consejo del Condado de Gwent. Esto permitió que en 1992 se empezara un proyecto de restauración de 3 millones de libras esterlinas y el 15 de Diciembre de 1995 se reabrió el puente restaurado.  Un atractivo añadido fue la nueva iluminación con focos.

El 1 de Abril de 1996 el nuevo Consejo Municipal del Condado de Newport se hizo cargo del Puente así como del programa para restaurar parte de las Ciudad ye se trazaron proyectos para reforma su estructura y alrededores. Ahora, en reconocimiento por su significado arquitectónico, el Puente ha sido galardonado con el Grado 1 de protección por su condición histórica.

A pesar de muchas críticas y propuestas  para demoler el Puente. Actualmente sobrevive como parte del sistema de transporte local y se ha convertido en la principal atracción turística siendo el mejor emblema de Newport y el más querido.

OTROS PUENTES TRANSBORDADORES

El primer puente trasbordador que se construyó fue cerca de Bilbao (España). Se acabó en 1893 y aún se mantiene en uso. El arquitecto e ingeniero fue Alberto del Palacio, quien junto a Ferdinand Arnodin trabajo estrechamente en su proyecto.  Este novel tipo de puente fue llamado “Transbordeur”, que da origen al nombre Puente “Trasbordador”.

Se cree que entre 1893 y 1916 fueron construidos menos de 20 puentes trasbordadores en todo el mundo de los solamente quedan seis, tres de ellos en el Reino Unido.

Portugalete, cerca de Bilbao (España) 1893 aún en funcionamiento.

Bizerta (Túnez) 1898 reconstruido en Brest (Francia) en 1909.

Rouen (Francia) 1899 volando en 1940.

Matrou (Francia) 1900 aún en funcionamiento.

Nantes (Francia) desmantelado en 1957.

Marsella (Francia) demolido en 1944.

Newport (Renio Unido) aún en funcionamiento.

Duluth Minnesota (EE.UU) 1905 convertido en puente levadizo en 1929.

Runcorn – Widnes (Reino Unido) desmantelado en 1961.

Brest (Francia) 1909 transferido de Bizerta, desmantelado en 1947.

Kiel (Alemania) 1909 desmantelado en 1923.

Osten, cerca de Hamburgo (Alemania) 1909  aún en funcionamiento.

Burdeos (Francia) 1910 solamente se construyeron las torres, demolidas en 1940.

Middlesbrough – Tees (Reino Unido) 1911 aun en funcionamiento.

Rendsburg, Schleswig-Holstein (Alemania) 1913 aún en funcionamiento.

Riachuelo, Buenos Aires (Argentina) 1915 se cree que ha sido demolido.

Rio de Janeiro (Brasil) 1915 reemplazado por un puente fijo en 1935

Crossfields, Warrington (Reino Unido) 1916 puente privado, no se llegó a utilizar mucho pero aún sigue en pie.

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Top

© FONTB (Friends of Newport Transporter Bridge) - Registered Charity No. 1102925